TEXEL - Uit het gepubliceerde jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Stichting Texels Museum (STM) blijkt dat 2019 een bijzonder jaar was voor de stichting. Het jaar werd gekenmerkt door toegenomen bezoekersaantallen, bestuurlijke veranderingen en hervonden rust en stabiliteit in de organisatie.

In 2019 bezochten in totaal 455.840 mensen de musea van STM. Ecomare ontving 271.765 bezoekers, Museum Kaap Skil 61.094, 114.247 mensen beklommen de vuurtoren en de Oudheidkamer werd door 8.734 mensen bezocht. De hoge aantallen bezoekers leiden tot hogere inkomsten dan begroot, maar ook de lasten waren hoger. Uiteindelijk werd 2019 met een klein negatief resultaat afgesloten. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar texelsmuseum.nl/jaarverslagen.

Bestuurlijke veranderingen
De tijdelijke directie werd in september 2019 versterkt met interim-directeur Bas van Spréw, die een aantal veranderingen in de opbouw van de organisatie in gang zette. Deze ontwikkeling is inmiddels grotendeels geïmplementeerd. Anneke Schrama is benoemd tot museummanager van Ecomare en de Vuurtoren en Corina Hordijk is museummanager van Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. Het managementteam is verkleind en bestaat naast de twee museummanagers uit Albert Zandstra (manager Bedrijfsvoering, tevens plv. directeur) en Marion Barth (manager Publiekszaken).

De samenstelling van de Raad van Toezicht wijzigde eveneens. Het lidmaatschap van Anneke Westbroek is eerder dit jaar beëindigd, en in de zomer werd de RvT versterkt met Solveig Rip (voormalig kantonrechter in Alkmaar) en Casper Schouten (zakelijk mediator, voormalig partner van het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan). De RvT bestaat verder uit Reinier Heutink (voorzitter), Fedde Koster en Anja van der Horst.

Inmiddels heeft de RvT het wervingsproces voor een nieuwe directeur in gang gezet. Van Spréw, die tot het eind van het jaar verbonden blijft aan STM, heeft zich ten doel gesteld zijn opvolger een goed functionerende, slagvaardige organisatie na te laten, met een platte structuur. Inmiddels staat er een stevige constructie waar een nieuwe directeur verder op kan bouwen.

De impact van corona
De inkomstenstructuur van STM is anders dan die van de meeste musea in Nederland. De bezoekers genereren via entreegelden, restaurants en winkels ruim 90% van het jaarlijkse budget. De coronacrisis heeft dan ook enorme gevolgen gehad voor de inkomsten van STM. De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen en investeringen en uitgaven uit te stellen. Tevens is gebruik gemaakt van de looncompensatie-regelingen van de Rijksoverheid. Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat de organisatie voldoende liquide middelen heeft en voldoende solvabel is om het verlies door de gevolgen van de COVID-19-crisis op te vangen. Vooralsnog komt de continuïteit daardoor niet in gevaar. STM zal wel naar aanvullende middelen moeten zoeken om weer op het gewenste investeringsniveau te kunnen komen.