TEXEL - In natuurgebied Waalenburg werkt Natuurmonumenten samen met de provincie Noord-Holland aan het herstel van de natuur. Vanaf 12 september 2022 wordt gestart met de laatste uitvoeringsfase van het inrichtingsproject Waalenburg.


Het oorspronkelijke watersysteem van Waalenburg wordt hierdoor hersteld. Het is de afronding van het werk aan de inrichting van het natuurgebied.

Een (water)rijk natuurgebied

Waalenburg is het oudste weidevogelreservaat van Nederland, in het hart van Texel. In 2019 is het gebied grondig (her)ingericht, waardoor de natuur de kans heeft om in oude glorie te herstellen. Sinds 2020 is het waterpeil stapsgewijs opgehoogd, zodat het oorspronkelijke waterrijke natuurgebied terug komt. Hierdoor kan er meer water in Waalenburg worden opgeslagen. In drogere perioden is er dan voor langere tijd meer water en voedsel beschikbaar. Dit is gunstig voor de flora en fauna die Waalenburg rijk is, zoals het orchideeënrijke grasland en (weide)vogelsoorten zoals de grutto, kievit en kemphaan.

Afwatering via 1 hoofdkreek

Door het stapsgewijs ophogen van het waterpeil in de afgelopen jaren, kan de huidige hoofdwatergang nu grotendeels gedempt worden. Er liggen 2 kreken in het gebied die aan elkaar gekoppeld worden tot 1 hoofdkreek, die de afwateringsfunctie overneemt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Oostrum BV, in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het werk bestaat voornamelijk uit graafwerkzaamheden om de kreken aan elkaar te koppelen. Daarnaast worden er diverse duikers en stuwen geplaatst. Hiermee wordt de hoogte van het waterpeil geregeld. Voor deze werkzaamheden zijn er geen wegafsluitingen nodig. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2022 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie over het natuurherstel in Waalenburg en de werkzaamheden staat op de projectpagina van natuurontwikkeling Texel. In De Marel, het natuurcentrum van Natuurmonumenten in Waalenburg, is ook informatie beschikbaar over het project.