TEXEL - Provincie Noord-Holland verlengt het Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel met 6 jaar. Dit besluit is gebaseerd op een evaluatie van het beheerplan. Beschermde plant- en diersoorten zoals de Groenknolorchis en de grijze zeehond blijven daardoor behouden voor dit unieke gebied.


Natura 2000-beheerplan verlengd

Het beheerplan loopt af op 13 december 2022. Noord-Holland verlengt het plan, zodat de opgenomen maatregelen voortgezet kunnen worden. Nog niet alle Natura 2000-doelstellingen zijn bereikt. Dat is mede te wijten aan een toename van de stikstofneerslag. Daarom worden bijvoorbeeld runderen en pony’s ingezet om de duinen te begrazen om verruiging en vergrassing tegen te gaan. Bij de evaluatie is gekeken in hoeverre de natuurdoelen behaald zijn. Hierbij komt naar voren dat een herziening van het Natura 2000-beheerplan niet nodig is. Veel van de opgenomen maatregelen blijken goede maatregelen te zijn en moeten voortgezet worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor begrazen, maaien en het herstellen van nattere omstandigheden.

Kwaliteit van het gebied behouden

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De duinen van Texel is een uniek natuurgebied. Wie kent niet het krekenstelsel van De Slufter? Of de Eierlandse duinen met uitzicht op de vuurtoren van Texel? Het is belangrijk dat de bijzondere natuur en de dieren die hier leven ook voor de toekomst behouden blijven.”

Unieke natuur

De duinen en lage land van Texel zijn aangewezen om een groot aantal leefgebieden te beschermen, zoals grijze duinen, duinheiden met kraaihei en heischrale graslanden. Ook worden er diersoorten beschermd, waaronder de grijze zeehond en de Noordse woelmuis. Texel is daarnaast belangrijk voor diverse broedvogels, zoals de Eider en de Kleine mantelmeeuw. Het is de taak van de provincie Noord-Holland om de omvang en de kwaliteit van het leefgebied te behouden.