TEXEL - De inzageperiode van het vastgestelde bestemmingsplan voor het bouwen van woningen in Den Hoorn op de locatie van de Jan Drijverschool is afgelopen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is geen beroep ingesteld. Dit betekent dat de gemeente en Woontij verder kunnen met de woningbouwontwikkeling op deze locatie. Wethouder van de Belt: “Na Oudeschild is nu ook in Den Hoorn weer een stapje gezet richting het bouwen van woningen. Als we de oude school begin 2023 slopen, starten we kort daarna ook met het bouwrijp maken van het gebied en worden de eerste contouren daadwerkelijk zichtbaar.”

Eerst: op naar een Voorlopig Ontwerp voor de buitenruimte

Het gaat in totaal om 32 woningen waarvan 20 sociale huurwoningen. Het stedenbouwkundig ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt tot een detailontwerp. Hierin staan de voorstellen voor de openbare ruimte rond de gebouwen, zoals het groen en de paden. Dat plan wordt nu stap voor stap gedetailleerd uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Dit wordt te zijner tijd ook besproken met omwonenden en andere geïnteresseerden. Over de woningen zelf wordt op een apart moment geïnformeerd.

Planning

De gemeente streeft ernaar om in de eerste helft van 2023 het gebied bouwrijp te maken. Dan kan de bouw in het najaar van 2023 starten.

Andere buitendorpen

De gemeente en Woontij bereiden ook woningbouwprojecten voor in Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp. Het bestemmingsplan voor Oudeschild is inmiddels onherroepelijk. Het plan voor De Cocksdorp is in september door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan voor Oosterend wordt eind 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.