TEXEL - Het hoogheemraadschaprealiseert in de komende jaren, met bijdrage van Rijkswaterstaat, 10 nieuwe vispassages langs het Noordzeekanaal, Marker- en IJsselmeer en op Texel. De passages zijn nodig om knelpunten op te lossen in de routes van vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals de paling en de driedoornige stekelbaars.

Als gevolg van inpoldering zijn veel binnenwateren onbereikbaar geworden en krijgen vissen het steeds moeilijker om hun levenscyclus te voltooien. Door de aanleg van vispassages bij gemalen, inlaten of sluizen worden afgesloten routes weer hersteld. Op woensdag 12 april ondertekenden hoogheemraad Rob Veenman en namens Rijkswaterstaat Ype Heijsman,directeur Netwerkmanagement Midden-Nederland, en Nanou Beekman, directeur Netwerkontwikkeling West-Nederland Noord, een overeenkomst voor het realiseren van de nieuwe vispassages.

Palingtrek

Jaarlijks zoeken jonge glasaaltjes, geboren in de Sargassozee ten noorden van Cuba, een weg naar het Europees continent om op te groeien. Aangetrokken door het zoete water van onze polders stuitten ze op onze grote waterwerken. En als ze na een aantal jaren als geslachtsrijpe palingen terug willen naar zee om te paaien, is dat ook niet zo eenvoudig.

Blokkades

Dijken, sluizen, gemalen, dammen en stuwen beschermen ons tegen de zee en reguleren het zoete water in ons land. Ze vormen echter ook blokkades in de wereldwijde migratieroutes van verschillende vissoorten, zoals de paling. Ook andere vissoorten die tussen zoet en zout migreren, zoals het driedoornige stekelbaarsje, de houting en de fint, hebben hier last van. De populaties van deze migrerende soorten staan wereldwijd onder druk. Daarom slaan Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap de handen ineen om meer doorgang voor vis te creëren in ons watersysteem.

De voordeur open

Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor rechtstreekse verbindingen van zee naar het IJssel- en Markermeer en het Noordzeekanaal. Ze zetten hiermee de voordeur open, bijvoorbeeld door visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer bij de Afsluitdijk. De passages die het hoogheemraadschap de komende jaren aanlegt maken vervolgens de oude migratieroutes naar het binnenwater, de boezem en de polders weer bereikbaar. Bijvoorbeeld door omleidingen voor vis aan te leggen of visvriendelijke pompen in de gemalen. Met het realiseren van de vispassages maken we ons gebied weer beter toegankelijk voor deze vissoorten, waar ook de ecologie in de polders van profiteert.