DEN BURG - Na een uitvoerig participatietraject legt het college van B&W het voorontwerp voor de herinrichting van het voormalige ijsbaanterrein voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.


Wethouder van de Belt:“Het is mooi om te zien hoe verschillende groepen, waaronder veel kinderen en jongeren, met ieder hun eigen belang tot een gedragen en ook Texels eigen ontwerp zijn gekomen, waardoor het ‘beweegpark’ voor meer mensen aantrekkelijker wordt of juist aantrekkelijk blijft. Het park wordt een prachtige verbinding tussen sportterreinen, scholen, Thijssehuis en het centrum van Den Burg.”

Beweegelementen, natuurlijk en behoud parkfunctie

Het voorontwerp is een vervolg op de eerder gevoerde verkenningsfase met diverse belanghebbenden die tot het voorkeursmodel beweegpark leidde. Het voorontwerp bevat verschillende ruimtes met diverse functies, welke zijn ingericht en omgeven met afwisselende natuurlijke elementen als bloemrijk grasland, lage beplanting, watergangen, wadi’s en boomgroepen. Er is ruimte om te wandelen, sporten, spelen en recreëren. Een betere vindbaarheid van het parkeerterrein bij de sporthal en een goede wandelroute naar het centrum zijn al eerder mee gegeven door de gemeenteraad en verwerkt in het ontwerp.

Gedragen uitkomst door gebruikers en direct belanghebbenden

In opdracht van de gemeente heeft Adviesbureau VKZ BV samen met Bureau Marseille Buiten de ontwerpfase uitgevoerd. Vanaf medio oktober zijn verschillende gesprekken gevoerd met toekomstige gebruikers en direct belanghebbenden om tot een nieuw ontwerp te komen. Het gaat dan om leerlingen van de Skool en OSG De Hogeberg, de skaters, De Olmenhoeve, Young4Ever en het Thijssehuis. Ook zijn andere belanghebbenden zoals omwonenden, de dorpscommissie, SIGT, de Sportstichting en vrienden van de ijsbaan betrokken.

Planning en inhoud besluitvorming

Het voorontwerp met onderbouwing ligt op 5 juni voor aan de raadscommissie ter bespreking. En vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad op 19 juni. De raad wordt gevraagd het voorontwerp vast te stellen, evenals het al eerder begrote krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg en de uitvoering van het project. Ook wordt een bedrag van € 14.500 ten laste van dit krediet voorgesteld om te storten in de reserve kunst in de openbare ruimte volgens de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’.

Na vaststelling van het voorontwerp kan het plan verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp. De voorlopige planning is dat die eind 2024 opgeleverd wordt, waarna de benodigde voorbereidingen voor de realisatiefase, het ontwerp in het naseizoen van 2026 kan worden gerealiseerd.