TEXEL - Vanaf 8 november wordt wederom een aantal fietspaden ten zuiden van De Koog vernieuwd. Waar mogelijk worden fietspaden verbreed. De huidige verharding wordt vervangen door duurzaam beton. Fietsverkeer dient soms gebruik te maken van parallel liggende wegen. De fietspaden in het bos worden afgesloten. Het streven is dit deel van de fietspaden – bijna 8 km – voor de meivakantie in gebruik te nemen. Bewoners en direct belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd.

Aannemer van der Meer start op die datum met voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het opbreken van bestaande verharding, het verwijderen van struikgewas en het kappen van enkele bomen, die elders worden vervangen. De verwachting is dat er begin december gestart wordt met het storten van beton. Ook het fietspad dat door de Bleekersvallei naar Paal 15 loopt wordt dan in beton gegoten.

Fietsvriendelijke wegen

In januari, februari en maart wordt de weg naar Paal 17 aangepakt. Fietsers rijden nu op de weg en dat blijft na de vernieuwing ook zo. De weg wordt fietsvriendelijker ingericht met rijstroken voor fietsers. Langs de Randweg tussen de Californiëweg en de Ploeglanderweg ligt nu een zeer smal fietspad waar fietsers elkaar nauwelijks kunnen passeren. In de praktijk blijkt dat veel fietsers daardoor over de Randweg rijden. Bij de herinrichting wordt de weg hier breder en het fietspad wordt onderdeel van de weg. Beperkingen ten gevolge van de ligging in Natura 2000 gebied zorgen ervoor dat het fietspad op dit gedeelte te niet kan worden verbreed.

Duurzaam

Voor de reconstructie van de fietspaden wordt het niet teerhoudend asfalt, tegels en klinkers hergebruikt als fundering. Teerhoudend asfalt wordt afgevoerd en de vrij komende schelpen worden hergebruikt op de wandelpaden van Staatsbosbeheer en het Skillepaadje. Het speciaal voor dit project te produceren en te gebruiken beton levert 30% minder CO2 uitstoot op. Voor deze milieuvriendelijke en duurzame aanpak verleent de provincie een subsidie van ruim een miljoen euro.

Fietspaden SBB in vier jaar vernieuwd

De fietspaden die het komend seizoen (’21, ’22) worden aangepakt staan weergegeven op bijgaand kaartje. De door de gemeente in beheer en onderhoud over genomen fietspaden van Staatsbosbeheer, worden in ‘clusters van vier jaar’ vernieuwd. In de winter van 2020/2021 is cluster 1 – het fietspad door de Eierlandse duinen met een lengte van 7,3 kilometer -gerealiseerd. Deze winter 2021/2022 wordt met cluster 2 nog eens 8 km toegevoegd aan veilige en duurzame fietspaden op Texel. De voorbereidingen voor cluster 3 zijn al in volle gang.