TEXEL - Burgemeester en wethouders van Texel adviseren de gemeenteraad om het nieuwe Toeristisch Toekomstplan Texel vast te stellen. De visie, die is opgesteld met input van inwoners en diverse Texelse partijen, geeft een goed beeld waar Texel met het toerisme naar toe wil tot 2030. Toerisme is onlosmakelijk verbonden met Texel. Duidelijk is wel dat de grens van het aantal toeristen is bereikt. Om voor onze gasten aantrekkelijk te blijven, is het essentieel om te (blijven) investeren in gastvrijheid en kwaliteit van ons toeristisch aanbod.


In het coalitieakkoord ‘Balans brengen’ was opgenomen dat er een integraal Toeristisch Toekomstplan met een visie op toerisme en de daarbij behorende infrastructuur moet komen. Daarbij werd gevraagd om speciaal aandacht te hebben voor dagtoeristen, mobiliteit en de toegankelijkheid van Texelse (buiten)gebieden. In het addendum van de nieuwe coalitie in oktober 2020 is daaraan toegevoegd dat er ook onderzocht moet worden hoe de verdere toeristische verstening op het eiland kan worden afgeremd.

Een visie van en voor Texel
In 2019 en 2020 is eiland breed en per dorp geïnventariseerd wat inwoners vinden van het toerisme door middel van een inwonersbelevingsonderzoek en de dorpenronden. 2021 is vooral benut om een verdiepingsslag te maken. Er is met inwoners en diverse partijen op het eiland gesproken. Ook is het beleid en de regelgeving tegen het licht te gehouden: wat gaat goed, waar zijn er knelpunten, waar willen we naar toe in de toekomst? In dit Toeristisch Toekomstplan is de richting aangegeven om het toerisme in goede banen te blijven leiden. Duidelijk is dat de grens in verdere (ruimtelijke) groei is bereikt. Het is nu vooral zaak om maatregelen te nemen die het gevoel van drukte en overlast verminderen.

Voor het college van B&W liggen de eerste prioriteiten in het aanpassen of aanscherpen van de regelgeving. Met als doel een eerlijk speelveld voor alle partijen, helder en goed controleerbaar. Voor veel andere zaken is het een samenspel tussen ondernemers, diverse organisaties, VVV en inwoners, vaak ook in samenspraak met de gemeente.

Dit Toeristisch Toekomstplan is tot stand gekomen dankzij de inbreng en expertise van veel verschillende mensen vanuit allerlei achtergronden op het eiland, maar ook van de overkant. Hiermee is voldaan aan de opdracht van ‘integraliteit’ en is er ook draagvlak gecreëerd door de adviezen te spiegelen met een brede klankbordgroep.

U kunt het Toeristisch Toekomstplan hier downloaden.