TEXEL - Het college wil de komende jaren op Texel een forse verbeterslag maken op het gebied van groen, wegen en straatmeubilair. Voor de uitvoer van projecten in 2019 vraagt het college de raad in te stemmen met 75.000 euro voor 'Groen', 2.201.551 euro voor 'Wegen' en 170.000 euro voor 'Straatmeubilair'.

Dat meldt Texelse Courant als reactie op een persbericht van de gemeente. "In een drietal beheerplannen voor de jaren 2019 - 2023 zijn voor de komende vijf jaren maatregelen aangegeven om de openbare ruimte in goede staat van onderhoud te brengen", stelt de gemeente. "Voor 2019 gaat het onder meer om het herinrichten van de Kogerstraat, de Tjakkerstraat en Lieuwstraat in Den Burg en het opnieuw inrichten van De Naal in Den Hoorn.

"Ze vervolgt: "In de jaren daarna staan het vernieuwen en verbreden van de Postweg-Nieuwlanderweg, verschillende wegen in Oudeschild (Trompstraat, 't Buurtje en De Houtmantraat), in Den Burg (Vloedlijn, Zeebries en Golfslag) alsook het vernieuwen van de bewegwijzering onder meer op de agenda."

Inhaalslag
Volgens de gemeente dient er een flinke inhaalslag te worden gemaakt in het vervangen van openbaar groen en diverse verhardingen, als ook het aanpassen van de inrichting van de openbare ruimte. Verschillende wegen hebben een verbetering nodig zodat ze voldoen aan de huidige eisen. Dit geldt met name voor 30 kilometerwegen binnen de bebouwde kom."

De fietspaden en wegen van met name Staatsbosbeheer vereisen het komende jaar grote aandacht. De wens tot het afstoten van hun wegareaal aan de gemeente Texel is één van de signalen. Het college gaat de komende maanden in gesprek met deze instanties over het onderhoud en beheer van hun wegen en fietspaden." Er was de laatste tijd veel te doen over de fietspaden, waaronder die van Staatsbosbeheer. Een aantal was er door de aanhoudende droogte zo slecht aan toe, dat ze afgesloten werden.