TEXEL - Op 26 januari jl. hebben de regiogemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon ingestemd met het plan van Texel om 100 extra woningen te bouwen.  In juli 2016 heeft de gemeente een plan gelanceerd voor de bouw van deze 100 extra sociale huurwoningen in een landschappelijke omgeving in Den Burg Oost.  Deze woningen waren echter nog niet uitgewerkt in de regionale afspraken over nieuwbouw. Met deze regionale instemming kan Texel nu verder met deze ontwikkeling.

De gemeente wil deze 100 extra woningen snel bouwen om iets te kunnen doen aan de oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. Daarom is de gemeente intensief in overleg gegaan met zowel de provincie als met de regiogemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.  En met resultaat! De wethouders ‘Wonen’ van deze 4 gemeentes hebben op 26 januari jl. ingestemd met een aanvulling, een zogenaamd ‘addendum’, op het eerder gesloten convenant over het regionale woningbouwprogramma. Hiermee maakt het plan deel uit van het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord Holland en valt het onder de regionale afspraken. Vanwege de status aparte van Texel is in het addendum het aantal woningen dat Texel mag bouwen, opgehoogd met 100, speciaal voor dit bijzondere bouwproject in Den Burg Oost.

Vervolg

De volgende stap is dat het vastgestelde uitwerkingsplan opnieuw ter inzage wordt gelegd voor de beroepsfase. In totaal zijn 17 zienswijzen ingediend op het ontwerpplan. Veel daarvan gaan over de toekomstige verkeerssituatie, met name in het bestaande deel van de woonwijk Volmolen. Het college heeft in de Nota van Zienswijzen aangegeven dat er bij de inrichting van de nieuwe woonwijk rekening gehouden wordt met deze zorgen vanuit de buurt. De indieners van een zienswijzen krijgen op korte termijn een antwoord.