DEN BURG - Texels Belang, de VVD en de PvdA hebben maandagavond 19 oktober 2020 hun handtekening gezet onder een addendum voor de komende 1,5 jaar welke zal worden toegevoegd aan het huidige coalitieakkoord “ Balans Brengen”. Remko van de Belt wordt namens de PvdA wethouder in het college van burgemeester en wethouders en Nils Lely neemt zijn plaats in als raadslid. De PvdA volgt GroenLinks op nadat die partij een aantal weken geleden besloot om uit de coalitie te stappen. Texels Belang en de VVD zijn van mening dat Texel, vooral in deze rare en onzekere tijden, behoefte heeft aan een bekwaam en verantwoordelijk bestuur, waarbij ook goed op de financiën wordt gelet.


Het proces
Een aantal weken geleden zijn de PvdA, CDA, D66 en Texel 2010 door William Witte (Texels Belang) en Jur Schuiringa (VVD) benaderd of men bereid was deel te gaan nemen aan de coalitie. Vervolgens zijn met al die partijen zeer prettige gesprekken gevoerd. Na het doorlopen van een secuur proces is uiteindelijk een keuze gemaakt. De heren Witte en Schuiringa willen dan ook specifiek alle partijen bedanken voor hun positieve bijdrage hieraan.

De focus de komende 1,5 jaar
De drie fractievoorzitters, William Witte (Texels Belang), Jur Schuiringa (VVD) en Dries Veltkamp (PvdA), zijn tevreden over het resultaat van de gesprekken tussen de drie partijen. De nieuwe samenwerking biedt extra kansen om een aantal zaken nog steviger neer te zetten, voordat er over anderhalf jaar (16 maart 2022) weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Er komt extra inzet op de verduurzaming van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken en geschikte buitenlocaties zoals parkeerterreinen, in aanvulling op de reeds beschikbaar gestelde 2 miljoen Euro. Particuliere woningbezitters kunnen gratis persoonlijk en concreet advies krijgen over de verduurzaming van hun huis: het gaat dan zowel om bouwkundig advies, als om advies op het gebied van aanvragen van subsidies of duurzaamheidsleningen. Ook willen de partijen obstakels wegnemen die versnelde woningbouw door Woontij en particulieren nu in de weg zitten. In deze periode wordt niet ingezet op of ondersteuning gegeven aan initiatieven voor het plaatsen van zonneweiden en/of windmolens op Texel.

De fracties van Texels Belang, de VVD en de PvdA willen ook extra grip krijgen op het sociaal domein. Méér lokaal doen wat lokaal kan. Samen met de lokale zorgaanbieders en –afnemers gaat de gemeente actief op zoek naar kansen en mogelijkheden op dit gebied. De partijen willen volop blijven investeren in de Texelse jeugd. Dit is extra belangrijk in tijden waarin normaal sociaal contact door corona wordt bemoeilijkt. Het IJslands model moet zichtbaarder zijn en op meer vlakken positief worden opgepakt.

Coronafonds, vergunningparkeren, inrichting gebied ijsbaan
De ruim € 800.000,- compensatie van het rijk (vanwege de BTW-heffing op zeeschepen) wordt niet uitgegeven aan het opwaarderen van de TESO-haven, maar moet ten goede komen aan de inwoners van Texel. Het bedrag wordt in ieder geval tot en met 1 september 2021 in de Algemene Reserve bewaard, als een soort Coronafonds. De OZB wordt deze periode niet verhoogd (behoudens indexering). Ook wordt er deze periode niet bezuinigd op sport, cultuur, welzijn en verenigingen, vanwege het belang voor onze Texelse gemeenschap. De partijen geven het college ook de opdracht in kaart te brengen welke stappen de gemeente moet of kan nemen om de verdere toeristische verstening van het eiland af te remmen. Zodat dit goed op papier staat bij toekomstige gesprekken en besluiten over toerisme, ruimtelijk beleid, omgevingsvisie en omgevingsplannen.

De eerste stappen voor vergunningparkeren op Texel zijn ingezet, in de bebouwde kom. De drie partijen willen dit graag over heel Texel uitrollen. Nadat de Groeneplaats opnieuw is ingericht, kunnen de gesprekken worden opgestart over toekomstige gewenste ontwikkelingen op de Groeneplaats: Fase 2. Er is geen grote haast; het plein verdient ook wat rust. De nieuwe coalitie wil daarnaast extra aandacht besteden aan het verbeteren van de communicatie tussen gemeente en bewoners.

Het gebied rondom de IJsbaan wordt in een totaalplan gegoten, aansluitend aan het besluit om hier ook een nieuw cultuurcentrum te gaan realiseren. De partijen zien het als een eenmalige kans voor een juiste en verantwoorde ontwikkeling. Het gebied tussen het nieuwe cultuurcentrum en de scholen wordt een belangrijke plek voor cultuur, scholen, sport en spel. Om tot een goed plan te komen voor het hele gebied tussen Emmalaan, Elemert en Keesomlaan, gaat de gemeente beginnen met het betrekken van belanghebbenden en start vanuit het bepalen van de locatie van het cultuurcentrum.

De ligging en positie van dat pand gaat bepalend zijn voor de verdere inrichting van het gebied. Bij het cultuurcentrum komt een ruim parkeerterrein en fietsenopvang, ook voor bewoners en bezoekers van het winkelhart. Uiterlijk september 2021 biedt het college een gedragen inrichtingsplan, inclusief een budget-aanvraag, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad, waarin het cultuurcentrum, scholen, sport, spel en de behoefte aan parkeren een plek hebben. Omdat de ontwikkeling van dit gebied meerdere portefeuilles raakt en men de snelheid erin wil houden is besloten om dit als één project te zien een zogeheten project-wethouder aan te koppelen. De nieuwe wethouder Remko van de Belt neemt dat in zijn portefeuille op, omdat dit prima aansluit bij de andere portefeuilles waarvoor hij verantwoordelijk wordt: sociaal domein, onderwijs, cultuur, communicatie en burgerparticipatie.

De fracties van Texels Belang, de VVD en de PvdA hebben 9 raadszetels en het college wordt gevormd door de burgemeester en 3 wethouders (Kooiman, Huisman-Peelen en Van de Belt). De installatie van wethouder Van de Belt en raadslid Lely vindt plaats op 28 oktober 2020, in extra raadsvergadering (voorafgaand aan de raadscommissie die al gepland staat).