TEXEL - De gemeenteraad heeft een nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vastgesteld. Op 15 juli 2017 treedt deze in werking. Vanaf dat moment treden diverse uitvoeringsregelingen in werking. De APV is een verzameling van regels die door elke gemeente in Nederland afzonderlijk wordt opgesteld en geldt voor iedereen binnen de gemeente. Het is dus goed om de APV van je gemeente te kennen. U kunt deze lezen via onderstaande link.

De APV heeft als doel de dorpen netjes en leefbaar te houden. Er staat bijvoorbeeld in dat u hondenpoep moet opruimen, dat u uw auto niet zomaar op een stoep mag parkeren en dat u voor een terras een vergunning nodig heeft. De regels die opgenomen zijn in de APV, zijn vaak een aanvulling op landelijke regels, die vastgelegd zijn in wetgeving.

lees hier de complete APV

De belangrijkste wijzigingen

Tussen haakjes is verwezen naar het artikel of de uitvoeringsregeling.

Tijdig indienen aanvraag (1:3)

Vraag een vergunning of ontheffing tijdig aan. Dat wil zeggen, minimaal 3 weken voordat de vergunning of ontheffing nodig is. Voor evenementen gelden echter andere termijnen. Wordt de vergunning of ontheffing niet tijdig aangevraagd, dan zal deze geweigerd kunnen worden.

Beslistermijn (1:2)

Op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt binnen 8 weken na ontvangst een besluit genomen. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Wanneer wordt gevraagd om aanvulling van de aanvraag, dan wordt de beslistermijn opgeschort. Als er niet op tijd een besluit wordt genomen dan is het mogelijk dat de vergunning of ontheffing van rechtswege wordt verleend (de zgn. Les Silencio Positivo). Dat geldt echter niet voor alle soorten aanvragen, bijvoorbeeld niet voor evenementen of exploitatievergunningen voor horecabedrijven.

Exploitatievergunning openbare inrichtingen (2:27 en2:28)

Ieder horecabedrijf (formeel openbare inrichting genoemd)heeft een exploitatievergunning nodig van de burgmeester. Die vergunningplicht geldt niet meer voor een hotel of inrichting waar alleen logies verstrekt wordt.

Sluitingstijd horeca (2:29)


De sluitingstijdenregeling voor horecabedrijven wordt vereenvoudigd. Er blijven 2 ‘harde’ tijdstippen over, de sluitingstijd van terrassen op 2:00 uur en de sluitingstijd van het hele horecabedrijf om 3:00uur (nacht van zaterdag op zondag is dat 4:00 uur). Na sluitingstijd moet de exploitatie zijn beëindigd en moeten alle bezoekers het bedrijf hebben verlaten. De ondernemer krijgt meer vrijheid en verantwoordelijkheid in de wijze waarop dat wordt gerealiseerd.

Gebruik alcohol op straat (2:45 en Aanwijzingsbesluit gebieden verboden alcoholgebruik)

Het gebruik van alcoholhoudende dranken (of het hebben van geopende flesjes, blikjes) op straat en andere openbare plaatsen is verboden in de dorpskern van Den Burg, de bebouwde kommen van De Koog, De Cocksdorp, Oudeschild(incl. Haven), het gebied rondom de OSG, de sporthal en het bos- en duingebied ten westen van De Koog. Voor andere gebieden geldt het verbod niet meer.

Honden aanlijnen in bebouwde kom (2:59 en Aanlijnregeling honden buiten de bebouwdekom)

Nieuw is dat alle honden binnen de bebouwde kom, dus in alle dorpen, moeten zijn aangelijnd! Loslopende honden in de dorpen zijn dus niet meer toegestaan. Ook buiten de bebouwde kom moeten honden op verschillende plekken zijn aangelijnd. Dan gaat het om natuurgebieden (duinen, e.d.) en de bewaakte stranden. Het aanlijngebod geldt in sommige gebieden slechts voor een deel van het jaar. Deze regeling is niet gewijzigd. Op de kaart bij de regeling zijn de gebieden aangegeven.

Schadelijke of hinderlijke dieren

De gemeente heeft geen instrumenten meer om op te treden tegen overlast of hinder van dieren. Veroorzaakt een dier overlast of hinder aan buren (bijvoorbeeld een kraaiende haan), dan is het aan de buren om daar onderling een oplossing voor te vinden. Het civiele recht van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Reclameborden e.d. in buitengebied (4:20-4:23)

De Landschapsverordening is onderdeel geworden van de APV. Deze regels blijven ongewijzigd. Buiten de bebouwde kom mogen geen opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, reclameobjecten of constructies worden geplaatst of aangebracht. Er zijn echter vrijstellingsregelingen. Die houden in dat onder bepaalde voorwaarden wel borden kunnen worden geplaatst. Ook kan een vergunning worden gevraagd.

Hinderlijke planten (4:25)

Bepaalde planten kunnen overlast geven of een gevaar vormenvoor mens en dier. Als er overlast of gevaar kan ontstaan is de rechthebbende van de gronden waarop deze planten staan verplicht deze planten te verwijderen. De planten waar het hier om gaat zijn Akkerdistel, Akkermelkdistel, Jacobskruiskruid en Reuzenberenklauw.

Knalapparaten (4:6 en Uitvoeringsregelinggebruik knalapparatuur)

De regeling is uit de APV gehaald en in een afzonderlijke uitvoeringsregeling ondergebracht. Het gebruik van een knalapparaat om vogels en wild te verjagen om landbouwgewassen te beschermen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan zonder vergunning of ontheffing. Kijk voor de volledige voorwaarden in de regeling.

Onderhoud en beheer gemeentegronden (4:26 en 4:27)

Nieuw in de APV is een verbod om onderhouds- en beheerswerkzaamheden uit te voeren aan gemeentelijke gronden zonder toestemmingvan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maaien van wegbermen. Ook het storten en laten liggen van slootruigte en bagger op wegbermen is niet toegestaan.

Vuur stoken (5:34)

Het verbod om in de openlucht vuur te stoken blijft bestaan. Kaarsen, fakkels, barbecueën en dergelijke zijn wel toegestaan. Sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven (als geen afvalstoffen worden verbrand) zijn ook toegestaan, maar niet op het strand.

Informatie

De APV en de uitvoeringsregelingen zijn raadpleegbaar via www.texel.nl (zoekterm: APV of verordeningen). U wordt doorgelinkt naar de site van de decentrale regelingen van overheid.nl. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0222 of via email gemeente@texel.nl.