TEXEL - De gemeente Texel sluit 2021 af met een positief resultaat van € 5 miljoen. Toch blijft het college waakzaam gezien de invloed van de oorlog in Oekraïne, inflatie, prijsstijgingen en de ontwikkeling van de algemene uitkering (gemeentelijke bijdrage door Rijksoverheid). Wethouder Huisman:
“Alhoewel dit natuurlijk positief nieuws is, rekent de gemeente zich niet rijk met alles dat er mogelijk nog op ons af komt. Die buffer zal ons zeker goed van pas komen.”


Incidentele meevallers

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld aan heeft besteed. Het positieve resultaat van € 5 miljoen lijkt een fors resultaat maar is vooral het gevolg van incidentele meevallers. Voor de onderhoud van wegen is een eenmalige afkoopsom van Rijkswaterstaat ontvangen van € 1,5 miljoen. Ook is de gemeente Texel alert geweest op alle regelingen en meer incidentele subsidies binnengehaald dan begroot. Dit gaat om een bedrag in totaal van € 1,5 miljoen.

Door de corona pandemie schoven sommige investeringen en werkzaamheden in de tijd op, dat een voordeel van € 1 miljoen oplevert. Ook werd Texel de tweede helft van 2021 meer bezocht dan verwacht was en er werd meer gebouwd. Hierdoor is € 1,1 miljoen meer aan toeristenbelasting, parkeeropbrengsten en leges omgevingsvergunningen ontvangen dan verwacht. Tot slot waren de rentes in 2021 (nog) historisch laag.

Weerstandscapaciteit

Het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Zo houdt Texel voldoende weerstandscapaciteit voor de toekomst met alle financiële vraagstukken die nog op de gemeente afkomen. Zoals de invloed van de oorlog in Oekraïne, inflatie, prijsstijgingen en de ontwikkeling rondom de algemene uitkering (bijdrage van het rijk voor de gemeenten).

Wat is gerealiseerd?

Ondanks de corona perikelen is het coalitie akkoord ‘Balans Brengen’ uitgevoerd en is invulling gegeven aan alle moties & voorstellen. Zo is met de visie en uitvoeringplannen Sociaal Domein het fundament gelegd voor een sociaal Texel. Ook zijn de uitgangspunten en de financiering van het sociale-culturele centrum het Thijssehuis georganiseerd. Het toeristisch toekomstplan incluis een breed gedragen uitvoeringsplan voor de komende jaren is vastgesteld. Tot slot is in het Wegenbeheerplan naar planning in uitvoer. Zo is de Postweg in reconstructie en worden de fietspaden van Staatsbosbeheer vernieuwd.

Besluitvorming

De programmarekening wordt op 7 of 8 juni in de raadscommissie besproken en ligt op 22 juni ter besluitvorming aan de raad voor.