DEN BURG - De gemeente Texel sluit 2022 af met een positief resultaat van ruim € 5 miljoen. Toch is het meerjaren perspectief nog onbestendig. Een belangrijke reden voor deze onzekerheid is dat de afspraken voor de algemene uitkering van het Rijk per 2026 veranderen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe groot de consequenties zijn voor Texel. Wethouder Cees Hooijschuur: “Gelukkig zijn we financieel gezonde gemeente. Maar vanaf 2026 is er nog veel onduidelijkheid over onze inkomsten en ook het blijven vinden van personeel is een grote uitdaging. Daarom blijft het belangrijk verstandig beleid te voeren en waakzaam te blijven”.


Jaarrekening geeft ambivalent beeld

De jaarrekening van 2022 laat enerzijds zien dat er veel ambities zijn gerealiseerd. Concrete voorbeelden zijn de aanpak van de Postweg, de aanleg van nieuwe fietspaden, het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein en de haven in Oudeschild. Daarnaast wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2023. Er zijn diverse redenen waarom in 2022 aan dit budget geen uitvoering kon worden gegeven. Dit loopt uiteen van uitgesteld Rijksbeleid naar personeelsschaarste tot niet uitgeven van Rijksmiddelen. Veel hiervan wordt in 2023 al direct opgepakt.

Toekomst ambitieus

In de perspectiefnota 2024-2027 worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende tijd geschetst. In de begroting van De Bolder lopen de tekorten de komende jaren hoog op. De kansen en bedreigingen van De Bolder voor de lange termijn worden momenteel uitgewerkt in een toekomstscenario. Ook wordt het Huis van Ontwikkeling verder uitgewerkt, waarbinnen werk, inburgering, re-integratie, schuldhulpverlening en beschut werk wordt voorzien. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn betaalbaar bouwen, betere mobiliteit en het door ontwikkelen van burgerparticipatie. Zo gaan we in 2024 verder met de uitvoering van het Toeristisch Toekomstplan, maken we met behulp van burgerparticipatie een woonvisie en starten we met het Burgerberaad over klimaat en energie. Ook gaan we aan de slag met groenbeheer en het wegenbeheerplan.

Financiële toekomst onbestendig

Voor 2024 en 2025 ontvangt de gemeente nog een algemene uitkering van het Rijk op basis van de geldende afspraken. Vanaf 2026 verandert dit en op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de consequenties zijn voor Texel. Daarnaast hebben de CAO ontwikkelingen, waarbij de lonen stijgen, grote invloed op de personeelsbegroting, Mogelijk komt het Rijk hiervoor met een compensatie, maar ook dat is nog onduidelijk. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is vinden van personeel om alle ambities te behalen steeds lastiger. Ondanks diverse nieuwe wervingsmanieren is de gemeente steeds vaker genoodzaakt om personeel extern in te huren.