TEXEL - Bent u eigenaar van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals een kerk, industriegebouw, school of boerenschuur? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de rijkssubsidie voor herbestemming. De regeling is bestemd voor rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook voor gebouwen zonder monumentenstatus. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek en in aanvulling daarop voor een verduurzamingsonderzoek.

De herbestemmingssubsidie kunt u gebruiken om de mogelijkheden van herbestemming zo breed mogelijk te verkennen. Daarnaast kunt u de subsidie inzetten voor het toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000. Bij de subsidieverlening wordt een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.