TEXEL - "Meer samenwerken om de kracht van sport en bewegen te benutten"Maandag 24 februari vond de kick-off plaats van het Texels Sportakkoord. Doel van dit akkoord: dat iedereen plezier kan hebben in sport, nu en in de toekomst, in een veilige en gezonde omgeving. Maar liefst 54 vertegenwoordigers van sportverenigingen en –aanbieders, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties dachten mee. Wethouder Jaap Vlaming: “Hoewel veel inwoners sporten of bewegen, zijn er ook uitdagingen. Een van onze ambities is dat Texelaars gezond zijn en een gezonde leefstijl hebben. Sport en beweging dragen daar aan bij. Hier komt het belang van sportverenigingen om de hoek kijken”.


In het Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij de ambities op het gebied van sport en bewegen op Texel gaan realiseren. Tijdens de kick-off is energiek gediscussieerd en zijn veel ideeën, wensen en concrete acties aangedragen. Sportformateur Hélène Kruis is erg blij met alle input: ”De algemene deler onder de deelnemers is meer samen te werken om de kracht van sport en bewegen nog meer te benutten en een groter aantal professionals te binden en actief te laten zijn op Texel. Een goede eerste opbrengst van deze avond!” De gemeente heeft Hélène Kruis aangesteld als onafhankelijke procesbegeleider om het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar een Texels Sportakkoord.

Het vervolg
Op welke ambities uit het Nationaal Sportakkoord Texel gaat inzetten, moet de komende periode duidelijk worden. Maandag 9 maart is de volgende bijeenkomst. Dan worden ideeën omgezet tot concrete acties en afspraken gemaakt voor de uitvoering. Het streven is in april een ondertekend Texels Sportakkoord te hebben dat vervolgens direct wordt uitgevoerd, met behulp van gelden vanuit het Rijk.

Meedenken op 9 maart?
De tweede avond over het Texels Sportakkoord vindt plaats op maandagavond 9 maart van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Den Burg. U bent van harte welkom. Meld u aan via sportakkoordtexel@gmail.com. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Nationaal Sportakkoord
Medio 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten: een samenwerkingsverband tussen het ministerie van VWS, provincies, gemeenten, de Sportbonden NOC*NSF en tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven. In navolging van het Nationaal Sportakkoord werkt inmiddels de helft van de Nederlandse gemeenten aan een Lokaal Sportakkoord.