TEXEL - De oplopende woningnood is een landelijk probleem. Ook op Texel is dat goed merkbaar. Misschien nog wel meer vanwege de eilandpositie. De prijzen van de koopwoningen stijgen hard, de wachttijd voor een sociale huurwoning loopt nog steeds op.

Het college heeft daarom een actieplan Wonen gemaakt. Deze acties moeten ervoor zorgen dat Texelaars sneller een geschikte woning kunnen vinden. Zo wordt gedacht aan versnelling van woningbouw, het herinvoeren van een huisvestingvergunning en het faciliteren dan wel realiseren van tijdelijke huisvesting. Ook het handhaven van illegale verhuur van permanente woningen is een belangrijk actiepunt.

In het plan staan de verschillende acties waar de gemeente aan werkt die te maken met wonen op Texel. Een van de acties is het weer invoeren van de huisvestingsvergunning. Hierdoor komen de schaarse woningen bij voorrang terecht bij mensen met een economische en/of maatschappelijke binding aan Texel. Ook wordt in kaart gebracht waar de gemeente nog grond heeft in de dorpskernen. Door deze inbreilocaties te benutten, kan snel geschakeld worden om woningbouw te realiseren.

Versnellen van woningbouw
De gemeente heeft een woningbouwprogramma 2020-2030 gemaakt. Op deze lijst staan alle locaties, waaronder de vrijkomende schoollocaties, die in aanmerking komen voor woningbouw. Op deze locaties kunnen zo’n 350 tot 400 woningen gerealiseerd worden. Om de uitvoering van het woningbouwprogramma te versnellen wordt ingezet op extra project leiding. Hierdoor kunnen er zo’n 60 woningen per jaar gerealiseerd worden. Dit is twee keer zo veel als gebruikelijk.

Realiseren en faciliteren van tijdelijke huisvesting
De tijdelijke woonunits aan de Slingerweg zijn een succes. Gekeken wordt waar snel nog meer soortgelijke units geplaatst kunnen worden voor sociale woningbouw. Ook wordt samen met het bedrijfsleven gekeken hoe er oplossingen gevonden kunnen worden voor huisvesting van (seizoens)werknemers. Op 25 februari jl. is een brainstormavond geweest vanuit de verschillende branches. De gemeente wil faciliteren om de ideeën die hier naar voren kwamen te kunnen realiseren.

Handhaven illegale recreatieve verhuur van permanente woningen
De gemeente zet actief in op het handhaven van illegale verhuur van permanente woningen. In het afgelopen jaar zijn 28 handhavingszaken afgehandeld. Aan de betreffende huiseigenaren is waar nodig een dwangsomopgelegd, om de illegale verhuur te stoppen. Deze woningen kunnen uiteindelijk weer toegevoegd worden aan het woningbestand.

Nieuw beleid: tijdelijk wonen in recreatieve eenheden
De gemeente heeft voor noodgevallen nieuw beleid gemaakt. In afwijking van de normale situatie kan er voor een tijdelijke noodsituatie, voor maximaal 3 jaar, toestemming worden verkregen om in een recreatieve opstal te wonen. Het moet wel gaan om een legale en brandveilige situatie, het is bedoeld voor huishoudens met een economische of maatschappelijke binding op Texel. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op de gemeente. Het actieplan Wonen wordt op 2 april 2019 in de raadscommissie besproken.