TEXEL -De gemeente Texel en het hoogheemraadschap gaan onderzoeken of het mogelijk is om de onderhoudsweg langs de Prins Hendrik Zanddijk open te stellen voor fietsers. Op dit moment is deze weg ontoegankelijk vanwege de voorwaarden die de Natuurwet stelt.

De afgelopen weken kwam de discussie op gang over de noodzaak van afsluiting van de onderhoudsweg langs het nieuwe strand- en duingebied Prins Hendrik Zanddijk (PHZD). Deze onderhoudsweg is afgesloten sinds het nieuwe natuurgebied is afgebakend Voor die tijd gedoogde het hoogheemraadschap hier fietsverkeer. De afsluiting was een voorwaarde in de vergunning om de PHZD aan te mogen leggen in de Waddenzee, een Natura2000-gebied.

Commotie
Het hoogheemraadschap werd de afgelopen periode herhaaldelijk geconfronteerd met vernielingen aan het afsluitende hek en de verbodsborden. Als drastische stap legde het hoogheemraadschap vorige week stortstenen als blokkade neer. Ook deze werden verwijderd door anoniem gebleven personen. De kritiek richtte zich op de afsluiting van de weg én op de onveiligheid van de omleiding. De commotie leidde tot verschillende gesprekken tussen hoogheemraadschap, gemeente, Staatsbosbeheer en dorpscommissie Oudeschild.

Natuurwet
Voorwaarde om de waterveiligheid van Texel te kunnen verbeteren met een buitendijkse versterking was dat het nieuwe zand- en duingebied natuurgebied werd afgesloten voor verstorend fietsverkeer. Onderzocht gaat nu worden of er een verruiming van deze voorwaarde mogelijk is en de onderhoudsweg in de toekomst opengesteld mag worden. Locoburgemeester Edo Kooiman: "Het zou fijn zijn voor de Texelaars en de toeristen als over deze weg met prachtig uitzicht gefietst kan worden, maar dat is geen recht. Nu het natuurgebied zich heeft ontwikkeld, kunnen we onderzoeken in hoeverre fietsers de natuur verstoren. Wie weet zijn fietsers straks weer welkom."

Nog steeds gesloten
Omdat er wettelijk op dit moment nog niets is veranderd, zal de onderhoudsweg opnieuw worden afgesloten. Het hek gaat weer dicht. Het hoogheemraadschap en de gemeente roepen iedereen op deze afsluiting te respecteren en de overheden de gelegenheid te geven om hun onderzoek te doen. Indien verruiming mogelijk blijkt, zal dit een aanpassing op de vergunning betekenen, wat afgestemd moet worden met vele partijen en voor een bezwaarprocedure ter inzage moet worden gelegd. Hoogheemraad Rob Veenman: "We rekenen er op dat de Texelaars geduld hebben en de onderhoudsweg voorlopig niet betreden. Met iedereen die hierover vragen heeft, gaan we graag in gesprek."