TEXEL - De eerste begroting die dit nieuwe college oplevert, houdt het kwaliteitsniveau op alle beleidsvelden in stand, in combinatie met een zeer terughoudend beleid ten aanzien van lokale heffingen en belastingen. Voor 2019 resulteert dit in een sluitende begroting, maar voor de jaren daarna zullen er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt om de ambities op Texel in balans te brengen met de beschikbare middelen.

Kwaliteitsniveau in stand
Het college investeert de komende jaren flink in alle aspecten van de openbare ruimte, zodat Texelaars en bezoekers goed op het eiland kunnen verblijven en zich verplaatsen. De vervanging van wegen, het openbaar groen, de openbare verlichting en riolering is voor de komende jaren geborgd. Het college zet ook stevig in op het sociale domein. Met deze voorstellen maakt het college werk van haar ambitie om jongeren gezond en veilig op te laten groen, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en iedereen te laten deelnemen in de maatschappij. Ook de kwaliteit van de dienstverlening en bestuurlijke zelfstandigheid blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt in de begroting.

Inkomsten Texel e-vignet direct voor mobiliteitsknelpunten
De inkomsten van € 820.000 uit het Texel e-vignet worden gelabeld en besteed aan mobiliteitsknelpunten. Voorheen werd dit geld in een mobiliteitsfonds gestort. Volgens de BBV regels (de boekhoudregels waar gemeenten zich aan te houden hebben) mogen er echter geen structurele lasten uit een fonds worden gedekt. Daarom worden deze inkomsten nu gelabeld in de begroting zodat deze direct voor mobiliteitsvraagstukken kunnen worden ingezet.

Moeilijke keuze komende jaren
Door de prijsontwikkeling niet te compenseren, en enkele ontwikkelingen rond de afkoop van het havengebied vooruit te schuiven, is de begroting in 2019 sluitend. Dit zijn geen maatregelen die structureel ingezet kunnen worden om de begroting sluitend te maken. Ze geven wel de mogelijkheid om een ruime bestuurlijke aanloop te nemen voor de moeilijke keuzes die de komende jaren moeten worden genomen. Beleidskeuzes in de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening, subsidies tegen het licht houden en lokale heffingen en belastingen verhogen zijn maatregelen waar de komende jaren aan moet worden gedacht. Daar wil het College ruim de tijd voor nemen om de omgeving daarbij tijdig te kunnen betrekken.