TEXEL - De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd. Het projectplan en de vergunningen liggen van 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage. Versterking van de gehele Waddenzeedijk is hiermee een belangrijke stap dichterbij. Texel is straks voor de komende 50 jaar weer beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee.

De Prins Hendrikdijk op Texel voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen tegen overstromingen. Het projectplan beschrijft de noodzaak van de versterking van de Prins Hendrikdijk, de uitvoering en de eventuele nadelige gevolgen ervan en hoe deze worden voorkomen of hersteld. Dit plan vormt de basis voor de dijkversterking die naar verwachting begin 2018 van start gaat.

Versterking met zand

De Prins Hendrikdijk, het dijkgedeelte tussen het NIOZ en Oudeschild, wordt op een unieke manier met zand versterkt. Vóór de huidige dijk komt een gevarieerd  zandig gebied met een dynamisch karakter, passend bij het Waddengebied.  Deze ‘natuurlijke’ manier van versterken zorgt ervoor dat de veiligheid op orde blijft en er geen landbouwgrond of gebouwen verloren gaan. Omdat de dijk met zand wordt versterkt wordt deze oplossing ook wel ‘Prins Hendrikzanddijk’ genoemd.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is als beheerder verantwoordelijk voor deze primaire waterkering en daarmee initiatiefnemer voor het opstellen van het projectplan van de Prins Hendrikdijk .

Het ontwerpprojectplan heeft van 19 december 2016 tot en met 30 januari 2017 ter inzage gelegen. Er zijn 15 zienswijzen ingebracht op het ontwerpprojectplan en de m.e.r.-beoordeling. Naar aanleiding hiervan is het projectplan aangepast.